College van B&W legt herijkt duurzaamheidsbeleid voor aan Dalfser gemeenteraad

0
96

Het college van B&W legt op 11 maart de herijking van het duurzaamheidsbeleid aan de gemeenteraad van Dalfsen voor. Aanleiding voor deze herijking zijn de energietransitie en de ontwikkelingen die daardoor in hoog tempo op de gemeente afkomen en die kansen bieden, maar ook bedreigingen. In het herijkte beleid zet het college in op het ontwikkelen van een reële en acceptabele Dalfser Energiemix, het opstellen van een warmteplan voor iedere wijk in de gemeente en actieve deelname aan het samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast stelt het college voor om jaarlijks één evaluatiemoment met de raad in te plannen tijdens de raadsperiode 2019-2022.

De gemeente wil op het vlak van duurzaamheid een actueel actieplan, meer regie en een versnelling van de lokale energietransitie. In 2018 zijn diverse momenten geweest waarbij de gemeente geconfronteerd werd met onverwachte of ongewenste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de diverse plannen voor grote zonneparken en de bijbehorende maatschappelijke onrust. Positief zijn de initiatieven rondom waterstof en de projecten van de vrijwilligers van onze Duurzame Dorpen.

Meer grip op de lokale energietransitie
Met dit herijkt beleidsplan houdt de gemeente grip en regie op de lokale energietransitie en regionale ontwikkelingen. Voorgesteld wordt om in 2019 / 2020 een reële en acceptabele energiemix te ontwikkelen voor de gemeente Dalfsen. Dit geeft duidelijkheid over de locatiekeuzes en hoeveel en onder welke voorwaarden grootschalige energie kan worden opgewekt. Een gemeentelijke energiemaatschappij zou ook kunnen zorgen voor meer regie. Door in de jaren 2019-2021 voor elke wijk in de gemeente een warmteplan op te stellen krijgt de Dalfser gemeenschap inzicht in hoe de warmtetransitie in elke wijk gaat verlopen. Een actieve deelname aan de RES stimuleert samenwerking, maar voorkomt bijvoorbeeld ook onverwachte energieplannen vanuit de buurgemeenten.

Versnelling van de lokale energietransitie
De voorgestelde uitbreidingen zorgen voor een goede basis voor diverse energieplannen en innovatieve projecten en daardoor voor een versnelling in de energietransitie. Inwoners, ondernemers en de Duurzame dorpen krijgen meer inzicht in en handelingsperspectief op de plannen in hun wijk, dorp en gemeenschap.

Snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke raadsthema’s. Een jaarlijkse evaluatie van het beleid en de beleidsdoelstellingen biedt een goede gelegenheid om bij te sturen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.