Negatief resultaat jaarrekening 2018

0
74

De gemeentelijke jaarrekening 2018 laat een negatief saldo zien van € 503.000. Door meevallers binnen de grondexploitatie (voordelig saldo 2018 en daling van de risico’s) en het opheffen van een aantal reserves kon toch nog bijna € 1 miljoen toegevoegd worden aan de algemene reserve. Het college van de gemeente Dalfsen legt de jaarrekening in mei 2018 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Maandag 20 mei 2019 vindt de behandeling van de jaarrekening plaats in de raadscommissie. Tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2019 wordt de jaarrekening 2018 definitief door de gemeenteraad vastgesteld. Dit onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring die in mei verwacht wordt.

Terugblik
Het afgelopen jaar bevatte voor de gemeente Dalfsen grote en kleine mijlpalen waarin mooie resultaten zijn neergezet. Zo werd Kulturhus de Spil in Nieuwleusen geopend. Een plek waar onderwijs, cultuur, sport en welzijn samenkomen in een duurzaam gebouw. Groeien de initiatieven op het gebied van duurzaamheid, werd het eerste openbare laadpunt officieel geopend en worden er in het sociale domein goede stappen gezet. Dat uitte zich onder meer in het jaarlijkse cliëntenonderzoek waarin de medewerkers van de gemeente zeer worden gewaardeerd voor het contact en de betrokkenheid. Het werd ook een jaar waarin er veranderingen in het bestuur kwamen. De gemeenteraadsverkiezing bracht een nieuwe gemeenteraad met gedreven raadsleden en hoge ambities en in november werd afscheid genomen van Burgemeester Han Noten.

Financieel begon het jaar 2018 met een structureel sluitende begroting. Echter door met name ontwikkelingen in de jeugdzorg moest de begroting fors bijgesteld worden. De jaarrekening sluit met een tekort van € 503.000. Het jaarrekeningresultaat baart flinke zorgen voor de toekomst.

Ontwikkelingen
Wethouder van Leeuwen ziet met name de ontwikkelingen binnen het sociaal domein met grote zorgen tegemoet. ”In het licht van de komende perspectiefnota valt het niet uit te sluiten dat we de ambities moeten bijstellen.” Ondanks een aanpassing van de begroting op dit onderdeel bij de eerste bestuursrapportage in 2018 van ca. € 0,9 miljoen, laat de jaarrekening binnen het sociaal domein een extra tekort zien van afgerond € 0,75 miljoen. Dalfsen wijkt hierin niet af van de landelijke trend. Een groot deel van dit tekort heeft een structureel karakter. “Gelukkig beschikt de gemeente Dalfsen over een ruim weerstandsvermogen waarmee eventuele incidentele tegenvallers opgevangen kunnen worden.”

De jaarrekening digitaal
De jaarrekening over 2018 is voor iedereen die geïnteresseerd is in te zien en staat op de website van de gemeente Dalfsen. Alle belangrijkste cijfers worden daarnaast op hoofdlijnen gepresenteerd in een zogenaamde infographic. Hierop staat alles kort en kleurrijk weergegeven en brengt de grote cijfers uit de jaarrekening in één oogopslag samen.