Perspectiefnota toont grote opgave en fors tekort

0
146

Op maandag 24 juni (vaststelling 27 juni) bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020-2023, deze bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. Mede door de opgaven die er liggen en doordat nog niet bekend is welke inkomsten de gemeente ontvangt vanuit de Rijksoverheid laat de Perspectiefnota op dit moment een fors te kort zien. Aan de raad wordt om denkrichtingen gevraagd, zodat op basis van die keuzes toegewerkt kan worden naar een sluitende programmabegroting 2020-2023 in het najaar.

De Perspectiefnota 2020-2023 toont een fors tekort van ruim 3 mln. Een grote onzekerheid hierin is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente, de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De afgelopen tijd zijn hierin flinke schommelingen geweest als gevolg van het ‘trap- op, trap-af principe’. Dat houdt in dat de groei of krimp van het gemeentefonds gelijk is aan de groei of krimp van de netto rijksuitgaven. Zodra de informatie uit de meicirculaire bekend is, wordt deze betrokken bij de besluitvorming over de Perspectiefnota.

De Perspectiefnota laat zien dat er sprake is van een grote opgave voor wat betreft de uitgaven binnen het sociaal domein. Zo blijft de vraag naar ondersteuning bij opvoeden en daarmee de vraag naar jeugdhulp stijgen. Dit is een trend die regionaal en landelijk zichtbaar is. Daarnaast zie we bij alle Wmo-voorzieningen een stijging van het aantal cliënten. Gezien de toenemende leeftijdsverwachting, de vergrijzing en het gegeven dat mensen langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat de kosten blijven stijgen. Voor zowel jeugd als Wmo worden extra middelen van het Rijk verwacht.

Om de begroting sluitend te krijgen wordt de raad gevraagd in welke mate zij bereid is eventuele risico’s te nemen en ambities bij te stellen. Ook kan er een aanpassing plaatsvinden van het bestaand beleid. Er zijn namelijk taken die de gemeente verricht die niet, of in mindere mate wettelijk verplicht zijn. De grote onzekere factor, extra middelen vanuit het rijk, kunnen alvast (voorzichtigheidshalve deels) mee worden genomen.

Wethouder Ruud van Leeuwen: “We gaan hard aan het werk om ons streven, een sluitend meerjarenperspectief, te verwezenlijken.”