Nieuw samenspel door Goed Goan en inwonerbetrokkenheid

0
255
Nieuw samenspel door Goed Goan en inwonerbetrokkenheid

DALFSEN – De samenleving verandert en dat heeft gevolgen voor de manier waarop in de Dalfser kernen en het buitengebied wordt samengewerkt aan het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Als inwoners vaker en meer rechtstreeks invloed uitoefenen op de totstandkoming van beleid en zich ook inzetten voor de uitvoering ervan, is het de vraag hoe zich dat verhoudt tot de rollen van volksvertegenwoordiger en bestuurder. In de Raadsagenda ”Kleurrijke kubus” is deze ontwikkeling als één van de zeven belangrijke onderwerpen in deze raadsperiode opgenomen. Met de visie op Goed Goan en het beleid voor inwonerbetrokkenheid worden nu handreikingen gegeven aan dit nieuwe samenspel.

“De samenwerking tussen de gemeente en de gemeenschap is van invloed op de besluiten die we nemen, vertelt burgemeester Erica van Lente. Door het betrekken van onze inwoners bij wat we doen en door ruimte te geven aan initiatieven van onze inwoners willen we samen met onze gemeenschap werken aan de toekomst van Dalfsen. Dat maakt dat we niet alleen ruimte geven voor gesprek en inbreng, maar ook dat we hier als bestuur en raad op een passende manier op willen inspelen. Met het doorontwikkelen van onze bestuurscultuur, wat we Goed Goan genoemd hebben, willen we aansluiten op dat samenspel.”

Goed Goan

Het visiedocument Goed Goan reflecteert op de huidige bestuurscultuur en beschrijft ambities voor het toekomstbestendig maken van het bestuurlijk samenspel. Belangrijke vragen daarin zijn: hoe werken we samen op het gemeentehuis (bestuurlijke verhoudingen) en hoe werken we samen met buiten (bestuurlijke vernieuwing en participatie). Het is de ambitie om de huidige bestuurscultuur te behouden, maar wel aanpassingen te doen; zoals meer ruimte voor onderling debat, meer maatwerk en flexibiliteit in aanpak en meer ruimte voor samenwerking met inwoners. Die samenwerking met inwoners, onder meer door participatie, is verder uitgewerkt in het beleid voor inwonerbetrokkenheid

Inwonerbetrokkenheid

Inwonerbetrokkenheid, of ook wel participatie, gaat over het samenspel tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, andere stakeholders en de gemeente. Het gaat dan zowel om het betrekken van inwoners bij projecten of processen van de gemeente, als om plannen of ideeën van inwoners zelf die voor het realiseren daarvan de gemeente nodig hebben. Aan de basis ligt de dialoog met elkaar, zowel door gesprekken tussen inwoners, tussen gemeente en inwoners of in gesprekken waarbij ook andere partijen zijn betrokken. Die dialoog voedt  een ieder, zorgt voor begrip en duidelijkheid of creativiteit en kan uitmonden in een idee. Met het beleid voor inwonerbetrokkenheid wordt de drempel voor het aangaan van een initiatief verlaagd door duidelijkheid te geven en het aanreiken van handvatten. Door het vastleggen van dit beleid wordt inwonerbetrokkenheid verankerd en wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van participatietrajecten. Hierbij wordt ook in ogenschouw gehouden dat initiatieven uit de samenleving altijd maatwerk vergen om recht te doen aan het eigenaarschap. Met dit beleid willen we dus ook de ruimte bieden die nodig is om een initiatief te ontwikkelen.

Bespreking met de raad

Het visiedocument Goed Goan en het beleid voor inwonerbetrokkenheid worden op 6 december besproken in de commissie en op 20 december in de raadsvergadering. De commissie- en raadsvergadering is voor iedereen (live) te bekijken via ris.dalfsen.nl.