Raadsvergaderingen in tijden van het coronavirus

0
52

Vanwege de situatie rond het coronavirus heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten om niet-essentiële vergaderingen en activiteiten te schrappen. Dit betekent dat er tot en met in ieder geval 6 april geen vergaderingen van de raadscommissie zijn en de raad in beginsel niet zal deelnemen aan externe activiteiten. De raadsvergadering van maart gaat wel door.

De gemeenteraad ziet zich gesteld voor een dilemma. Aan de ene kant kun je stellen dat er helemaal niet vergaderd moet worden, omdat we de landelijke richtlijnen inzake de volksgezondheid uiteraard op willen volgen en besluitvorming in de gemeenteraad bij wet fysieke aanwezigheid vereist. Dus moet de raad niet met 21 raadsleden willen vergaderen in de raadszaal. Aan de andere kant zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat vergaderd kan worden als er noodzakelijke besluiten op de agenda staan. En dus kun je het standpunt innemen dat er toch vergaderd moet worden. Waarbij de term ‘noodzakelijk’ voor meerdere uitleg vatbaar is.

aldus burgemeester Erica van Lente in haar rol als voorzitter van de gemeenteraad.

Samen met de agendacommissie en de fractievoorzitters zijn verschillende scenario’s verkend. En daar is een mogelijke tussenweg uit naar voren gekomen.

{loadmoduleid 158}

Voorstel raadsvergadering van maart

Voorgesteld wordt nu om de raadsvergadering van maart door te laten gaan. Wettelijk is er een minimum aantal raadsleden vereist om de vergadering te kunnen openen en besluiten te nemen. Dit heet quorum en dat ligt voor Dalfsen op 11 raadsleden. Door bij een eerste vergadering niet te voldoen aan het quorum (er zijn geen 11 raadsleden aanwezig), kan een nieuwe vergadering belegd worden op een later tijdstip, waarna de besluiten genomen kunnen worden met de dan aanwezige raadsleden. De eis van het quorum geldt dan niet.

Voor de raadsvergadering die gepland is op 23 maart, betekent dit het volgende:

  • De voorzitter constateert mogelijk om 19:30 uur dat er geen quorum is en dat de raadsvergadering niet kan worden geopend. In dat geval belegt de voorzitter een nieuwe raadsvergadering op woensdag 25 maart om 19:30 uur (met dezelfde agenda als die voor 23 maart op tafel lag. De raad stelt echter op 25 maart de agenda vast en kan besluiten bepaalde agendapunten niet te willen behandelen);
  • De raad vergadert zonder pers en publiek. Wel is het mogelijk live mee te kijken via ris.dalfsen.nl.
  • Uitgangspunt blijft dat de uitslag van stemmingen niet anders wordt dan wanneer de voltallige raad aanwezig zou zijn.

Situatie vanaf 6 april 2020

Het is denkbaar dat er ook na 6 april 2020 nog maatregelen nodig zijn om het coronavirus het hoofd te bieden. Voor de periode na 6 april zal daarom onderzocht worden hoe de raad zijn opiniërende en besluitvormende vergaderingen vorm kan geven. Daarbij is het faciliteren van het spreekrecht en van de aanwezigheid van pers en publiek uiteraard ook weer zeer gewenst.